English | Deutsch
Zdjęcie pochodzi z blogu warszawa78.blox.pl

Porady prawne

Jak pozostać w rewitalizowanej kamienicy?

August 4, 2016 - 11:40 pm

rewitalizacjaW lipcu zeszłego roku Komitet Obrony Praw Lokatorów prezentował na komisji Sejmowej swoją krytykę dotyczącą Ustawy o rewitalizacji. Z wielu względów, pierwotna wersja projektu budziła nasz ostry sprzeciw. Chodziło o dyskryminację lokatorów mieszkających w strefach rewitalizacji, którzy byliby chronieni w mniejszym stopniu, niż lokatorzy poza tymi strefami. Przeczyło to założeniom ustawy, która miała przecież teoretycznie zapewnić korzystanie z rewitalizowanych obszarów wszystkim zainteresowanym, a więc także dotychczasowym mieszkańcom.

Na sejmowym posiedzeniu Komisji Infrastruktury, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, posłowie skreślili krytykowane przez nas punkty o wypowiadaniu umów najmu. Był to duży sukces. Przeczuwaliśmy jednak, że nie będzie to koniec naszych zmagań przeciw wysiedlaniu lokatorów z rewitalizowanych dzielnic.

Istotnie, pomimo wielokrotnie ponawianych publicznych zapewnień władz Warszawy i dzielnicy Praga-Północ, Wydziały Zasobów Lokalowych zachowują się tak, jakby nie miały zamiaru pozwolić dotychczasowym mieszkańcom pozostać w zrewitalizowanych kamienicach. Na dyżury Komitetu zgłaszają się osoby, które otrzymały od Wydziału Zasobów Lokalowych pisma, wzywające ich do składania wniosków o nowe lokale. Nie wskazując lokalu zamiennego i nie mając intencji wprowadzenia lokatorów do tego samego budynku po dokonanej rewitalizacji, w ramach tej samej umowy, władze dzielnicy w jasny sposób wykazują zamiar złamania Ustawy o rewitalizacji i Ustawy o ochronie praw lokatorów.

Lokatorzy w tej sytuacji powinni stanowczo domagać się lokalu zamiennego na czas nie dłuższy niż rok i uszanowania ciągłości ich umowy najmu. Nie ma żadnego powodu, by składać wniosek o nowy lokal!

Jeżeli w tej sytuacji Wydział Zasobów Lokalowych wystosuje wezwanie do wypełnienia wniosku o nowy lokal, należy wysłać Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, według szablonu poniżej:

Tak jak do tej pory, stanowczo domagamy się gwarancji możliwości powrotu dla lokatorów rewitalizowanych kamienic.

Skomentuj Jak pozostać w rewitalizowanej kamienicy?

Nowy wzór doniesienia o nękaniu lokatorów

January 13, 2016 - 9:33 am

W związku z wejściem w życie 7 stycznia 2016 r. nowelizacji Kodeksu karnego i Prawa budowlanego dotyczącej działań tzw. “czyścicieli kamienic”, publikujemy zaktualizowany wzór doniesienia do prokuratury o uporczywych działaniach podejmowanych przez właściciela, mających na celu zmuszenie lokatorów do opuszczania lokali.

Przed złożeniem doniesienia do prokuratury, należy również zawiadomić o utrudnianiu korzystania z lokali położonych w budynku Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego oraz jednostkę policji, a także zażądać pisemnie od właściciela przeprowadzenia kontroli na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4a Prawa budowlanego.

Skomentuj Nowy wzór doniesienia o nękaniu lokatorów

Wzór pozwu o lokal socjalny i wstrzymanie eksmisji

January 1, 2016 - 7:55 pm

W odpowiedzi na zapotrzebowanie, publikujemy wzór pozwu o uznanie prawa do lokalu socjalnego. Należy go stosować wtedy, gdy grozi nam eksmisja bez prawa do lokalu socjalnego, a po wyroku eksmisyjnym wystąpiły okoliczności, które uzasadniałyby przyznanie takiego lokalu. Takimi okolicznościami mogą być: ciąża, opieka nad małoletnim dzieckiem, choroba (dotyczy obłożnie chorych), status emeryta lub rencisty, lub bezrobotnego.

Nie ma gwarancji, że sąd rozpatrzy taki pozew pozytywnie, a urzędnicy miejscy z pewnością będą wnosić o odrzucenie pozwu. Jednak warto spróbować, chociażby po to, by doprowadzić do czasowego wstrzymania egzekucji komorniczej.

Do pozwu powinny być załączone dokumenty lekarskie i inne zaświadczenia, które udowadniają istnienie sytuacji uprawniającej do otrzymania lokalu. Czyli np. akt urodzenia małoletniego dziecka, świadectwo lekarskie o ciąży, zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego, zaświadczenie o niepełnosprawności, itp.

3 komentarzy Wzór pozwu o lokal socjalny i wstrzymanie eksmisji

Jak uzyskać dane osobowe właściciela do pozwu?

December 6, 2015 - 10:06 pm

Czasem zachodzi konieczność ustalenia adresu domowego właściciela nieruchomości. Może to być potrzebne np. w celu skutecznego wytoczenia pozwu o ustalenie stosunku najmu. Nie mając adresu pozwanego, Sąd może odrzucić pozew.

Wniosek należy skierować do odpowiedniego organu:

  • Dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia organ gminy.
  • Dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w odniesieniu do województwa udostępnia wojewoda.
  • Dane ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (OEWiUDO) udostępnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty. Opłata za udostępnienie jednostkowych danych wynosi 31 zł. Informacje na temat opłat znajdziesz tu.

Należy również udokumentować swój interes prawny. Takim dokumentem może być np. pozew sądowy. W razie braku adresu pozwanego, Sąd może dać 7 dni na uzupełnienie braków formalnych. To zbyt krótko, by wykonać procedurę uzyskania danych osobowych. Radzimy więc wniosek złożyć równocześnie z pozwem, załączając kopię pozwu.

Poniżej formularz wniosku o udostępnienie danych osobowych:

Źródło: https://www.msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/centrum-informacyjne-o/8560,dok.html

1 komentarz na temat Jak uzyskać dane osobowe właściciela do pozwu?

Pozew o ustalenie istnienia stosunku najmu

December 6, 2015 - 9:40 pm

Podczas reprywatyzacji budynków komunalnych, lokatorskie umowy najmu są przekazywane wraz z lokatorami nowemu właścicielowi. Zasadniczo więc, nie ma żadnej potrzeby podpisywania nowej umowy z nowym właścicielem. Podpisanie takiej umowy oznaczałoby pozbawienie się praw związanych ze starą umową i jest wielce niekorzystne. Gdy nowy właściciel proponuje taką umowę, należy odmawiać jej podpisania, powołując się na istniejącą umowę najmu.

Może się jednak zdarzyć (i niestety zdarza się coraz częściej), że nowy właściciel nie uznaje istnienia umowy najmu przeniesionej podczas reprywatyzacji kamienicy. Może to mieć szereg negatywnych dla lokatora konsekwencji, jak naliczanie (bezprawne) przez właściciela odszkodowania za jego zdaniem “bezumowne” zajmowanie lokalu, brak możliwości starania się o dodatki mieszkaniowe, itp.

W takiej sytuacji, należy złożyć pozew o uznanie istnienia stosunku najmu. Konieczne będzie zdobycie informacji na temat reprywatyzowanego budynku (wyślij to pismo) oraz informacji adresowych dotyczących właściciela.

Na świadków można wezwać urzędników Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, którzy zajmowali się nieruchomością przed jej przekazaniem.

Dodatkowo, należy wnioskować o ustanowienie depozytu sądowego, czyli konta bankowego zarządzanego przez Sąd, celem wpłacania czynszu. Dzięki temu, będziemy mieć pewność, że pieniądze nie dostaną się w niepowołane ręce, a Sąd zadecyduje kto jest właścicielem uprawnionym do otrzymywania tych środków.

Wzór pozwu, wraz z informacją o potrzebnych załącznikach udostępniamy poniżej:

1 komentarz na temat Pozew o ustalenie istnienia stosunku najmu

Co zrobić, gdy wnioskodawca mieszka w zasobie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej?

July 21, 2014 - 8:31 pm

Wielu lokatorów mieszkających w zasobach należących do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i starających się z różnych względów o przydział lokalu od Gminy (np. ze względu na przemoc domową lub zbytnie zagęszczenie względem powierzchni mieszkalnej) spotyka się z odmową Wydziału Zasobów Lokalowych. Powodem odmowy jest fakt, iż zasoby Wojskowej Agencji Mieszkaniowej rzekomo nie są objęte przepisami Ustawy o ochronie praw lokatorów. Nie jest to jednak zgodne z faktycznym stanem prawnym.

Lokatorzy mogą się odwoływać od takiej niezgodnej z prawem decyzji Zarządu Dzielnicy, wzywając do usunięcia naruszenia prawa. Decyzja Zarządu może zostać uchylona w drodze zarządzenia Prezydent miasta. Wzór pisma wzywającego do zmiany uchwały prezentujemy poniżej.

Skomentuj Co zrobić, gdy wnioskodawca mieszka w zasobie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej?

Pisma opóźniające bezprawne przekazywanie kamienic

June 14, 2012 - 2:19 am

Poprzednio opisywaliśmy już, jak zwrócić się do Wydziału Spraw Dekretowych, by ustalić, czy budynek w którym mieszkamy jest objęty roszczeniami i na jakim etapie znajduje się postępowanie zwrotowe. Stosowny szablon dokumentu można pobrać tutaj.

Warto również dowiedzieć się, czy budynek był objęty tzw. “Umowami indemnizacyjnymi”. Ta trudna do wymówienia nazwa oznacza tyle samo, co “umowa o odszkodowanie”. W latach 1948 – 1971 PRL zawarła z 12 krajami (m.in. USA, Wielką Brytanią, Szwajcarią, Francją, Danią, Austrią, Grecją) specjalne układy indemnizacyjne (m.in. by nie ponosić sankcji gospodarczych za znacjonalizowane mienie). Na ich podstawie rząd polski przekazał tym krajom fundusze na uregulowanie roszczeń obywateli.

USA wypłacono w ciągu 20 lat 40 mln dolarów (ostatnia rata w 1981 r.), Szwajcarii – 52,2 mln franków szwajcarskich, Szwecji – 116 mln koron szwedzkich, Austrii – 71,5 mln szylingów austriackich, Kanadzie – 1 mld 225 mln dolarów kanadyjskich. Wyjątek stanowi porozumienie z Francją, której 65 mln dolarów amerykańskich wypłacano latami w formie węgla.

Choć w PRL za wiele znacjonalizowanych lub zniszczonych w wojnie majątków wypłacono liczne rekompensaty, właściciele tych samych nieruchomości wciąż starają się o odzyskanie ich w naturze.

Szablon zapytania do Ministerstwa Finansów publikujemy tutaj:

Odpowiedzi z Ministerstwa Finansów z reguły zawierają informację, że brak danych na temat objęcia danej nieruchomości umowami indemnizacyjnymi. W przypadku otrzymania takiego listu, oraz w przypadku gdy z Wydziału Spraw Dekretowych otrzymamy informację, że planowany jest zwrot nieruchomości, należy wysłać do Burmistrza Dzielnicy list o następującej treści:

Wysłanie tych pism ma głównie na celu stworzenie dokumentacji łamania prawa przez Zarządy Dzielnic podczas przekazywania nieruchomości spadkobiercom, którzy już zostali zaspokojeni na mocy porozumień odszkodowawczych. Może się to okazać przydatne podczas dalszej walki sądowej. Nie jest to jednak gwarancją, że nasz budynek nie zostanie bezprawnie przekazany prywatnym właścicielom, gdyż taka jest obecnie polityka władz.

1 komentarz na temat Pisma opóźniające bezprawne przekazywanie kamienic

Co zrobić, gdy urzędnik odmawia wykupu mieszkania?

May 18, 2012 - 5:07 pm

W dniu 15 grudnia 2011 r., Rada Warszawy uchwaliła restrykcyjne zasady wykupu lokali komunalnych przez ich najemców. Te zasady oznaczają m.in., iż nie zbywa się lokali będących w całości własnością Miasta (tzw. “setki”, gdzie nie lokatorzy nie wykupili ani jednego lokalu). Zakaz sprzedaży lokali w “setkach” już obowiązuje, o czym mieszkańcy zostali poinformowani stosownymi pismami, wywieszonymi w bramach budynków.

Są także inne obostrzenia wykupu, które wejdą jednak dopiero w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Do nich należą: odmowa wykupu, jeżeli w okresie 5 lat poprzedzających zbycie m.st. Warszawa poniosło nakłady na lokal, w łącznej wysokości przekraczającej 10% wartości odtworzeniowej lokalu i  jeśli powierzchnia lokalu przekracza 80m2 (z pewnymi wyjątkami).

Również nie będą mogli wykupić lokalu najemcy, którzy m.in. w okresie 5 lat przed kupnem otrzymywali dodatek mieszkaniowy, mieli obniżony czynsz z tytułu dochodów gospodarstwa domowego, mieli umorzone należności za zaległości czynszowe, otrzymywali zasiłek stały lub okresowy, mieli zaległości czynszowe, które przekraczały wysokość 6-miesięcznego czynszu lub zalegają z tytułu należności czynszowych i opłat.

Te formy “karania” lokatorów za to, że kiedyś mieli problemy są same w sobie niesprawiedliwością. Jednak nie dość tego, że sama Uchwała Rady Warszawy jest niesprawiedliwa, to dodatkowo otrzymujemy wiele sygnałów, że urzędnicy stosują ją niezgodnie z datą wejścia w życie przepisów! Komitet Obrony Lokatorów wielokrotnie otrzymywał informacje o tym, że lokatorom odmawiano wykupu w oparciu o przepisy które JESZCZE NIE WESZŁY W ŻYCIE!

W razie otrzymania niezgodnej z prawem odmowy, wystawionej przed 1 stycznia 2013 r., uzasadnionej nakładami remontowymi Miasta, faktem korzystania z dodatków mieszkaniowych, lub też istnienia kiedyś długów, należy złożyć w odpowiednim Urzędzie Gminy pismo o następującej treści:

4 komentarzy Co zrobić, gdy urzędnik odmawia wykupu mieszkania?

Co zrobić, gdy Gmina przyzna lokal socjalny nie nadający się do zamieszkania?

March 13, 2012 - 5:12 pm

kuchnia-socjalna
Gminy coraz częściej przyznają lokatorom lokale socjalne nie nadające się do zamieszkania. Dzieje się tak z powodu luki prawnej w Ustawie o ochronie praw lokatorów, która nie określa dokładnie wymogów wobec lokali socjalnych. Urzędnicy często twierdzą, że ogólne wymogi techniczne dotyczące budynków przeznaczonych do zamieszkania przez ludzi dotyczą tylko nowo budowanych budynków. Z tym poglądem nie można się jednak zgodzić.

W sytuacji, gdy Wydział Zasobów Lokalowych danej gminy przyzna Ci lokal socjalny nie nadający się do zamieszkania (np. z zawilgoconymi ścianami, bez łazienki, bez sprawnego ogrzewania, itp) należy niezwłocznie wystosować do urzędu, który dokonał wskazania, list odmawiający przyjęcia lokalu ze względów technicznych.

Poniżej, prezentujemy przykładowy list, który można wykorzystać.

20 komentarzy Co zrobić, gdy Gmina przyzna lokal socjalny nie nadający się do zamieszkania?

Właściciel odcinający dostęp do mediów może być ścigany karnie

February 8, 2012 - 9:37 pm

Nieuczciwi właściciele kamienic, próbujący się pozbyć lokatorów przez odcinanie dostępu do wody, gazu i energii elektrycznej, łamią przepisy prawa.

W przypadku stwierdzenia podobnych naruszeń ze strony właściciela budynku, koniecznie należy napisać doniesienie do Prokuratury, powołując się na Prawo Budowlane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, nakłada na właściciela budynku (Art. 61 ust. 1) obowiązek zaopatrzenia budynku w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, oraz do usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów. (Art. 5 ust. 2)

Art. 91a tej samej Ustawy stwierdza, że kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Pełen tekst Ustawy Prawo Budowlane.

Poniżej szablon doniesienia do Prokuratury na nielegalne działania właściciela:

6 komentarzy Właściciel odcinający dostęp do mediów może być ścigany karnie

Top