English | Deutsch
Zdjęcie pochodzi z blogu warszawa78.blox.pl

Porady prawne

Pisma opóźniające bezprawne przekazywanie kamienic

June 14, 2012 - 2:19 am

Poprzednio opisywaliśmy już, jak zwrócić się do Wydziału Spraw Dekretowych, by ustalić, czy budynek w którym mieszkamy jest objęty roszczeniami i na jakim etapie znajduje się postępowanie zwrotowe. Stosowny szablon dokumentu można pobrać tutaj.

Warto również dowiedzieć się, czy budynek był objęty tzw. “Umowami indemnizacyjnymi”. Ta trudna do wymówienia nazwa oznacza tyle samo, co “umowa o odszkodowanie”. W latach 1948 – 1971 PRL zawarła z 12 krajami (m.in. USA, Wielką Brytanią, Szwajcarią, Francją, Danią, Austrią, Grecją) specjalne układy indemnizacyjne (m.in. by nie ponosić sankcji gospodarczych za znacjonalizowane mienie). Na ich podstawie rząd polski przekazał tym krajom fundusze na uregulowanie roszczeń obywateli.

USA wypłacono w ciągu 20 lat 40 mln dolarów (ostatnia rata w 1981 r.), Szwajcarii – 52,2 mln franków szwajcarskich, Szwecji – 116 mln koron szwedzkich, Austrii – 71,5 mln szylingów austriackich, Kanadzie – 1 mld 225 mln dolarów kanadyjskich. Wyjątek stanowi porozumienie z Francją, której 65 mln dolarów amerykańskich wypłacano latami w formie węgla.

Choć w PRL za wiele znacjonalizowanych lub zniszczonych w wojnie majątków wypłacono liczne rekompensaty, właściciele tych samych nieruchomości wciąż starają się o odzyskanie ich w naturze.

Szablon zapytania do Ministerstwa Finansów publikujemy tutaj:

Odpowiedzi z Ministerstwa Finansów z reguły zawierają informację, że brak danych na temat objęcia danej nieruchomości umowami indemnizacyjnymi. W przypadku otrzymania takiego listu, oraz w przypadku gdy z Wydziału Spraw Dekretowych otrzymamy informację, że planowany jest zwrot nieruchomości, należy wysłać do Burmistrza Dzielnicy list o następującej treści:

Wysłanie tych pism ma głównie na celu stworzenie dokumentacji łamania prawa przez Zarządy Dzielnic podczas przekazywania nieruchomości spadkobiercom, którzy już zostali zaspokojeni na mocy porozumień odszkodowawczych. Może się to okazać przydatne podczas dalszej walki sądowej. Nie jest to jednak gwarancją, że nasz budynek nie zostanie bezprawnie przekazany prywatnym właścicielom, gdyż taka jest obecnie polityka władz.

1 komentarz na temat Pisma opóźniające bezprawne przekazywanie kamienic

Co zrobić, gdy urzędnik odmawia wykupu mieszkania?

May 18, 2012 - 5:07 pm

W dniu 15 grudnia 2011 r., Rada Warszawy uchwaliła restrykcyjne zasady wykupu lokali komunalnych przez ich najemców. Te zasady oznaczają m.in., iż nie zbywa się lokali będących w całości własnością Miasta (tzw. “setki”, gdzie nie lokatorzy nie wykupili ani jednego lokalu). Zakaz sprzedaży lokali w “setkach” już obowiązuje, o czym mieszkańcy zostali poinformowani stosownymi pismami, wywieszonymi w bramach budynków.

Są także inne obostrzenia wykupu, które wejdą jednak dopiero w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Do nich należą: odmowa wykupu, jeżeli w okresie 5 lat poprzedzających zbycie m.st. Warszawa poniosło nakłady na lokal, w łącznej wysokości przekraczającej 10% wartości odtworzeniowej lokalu i  jeśli powierzchnia lokalu przekracza 80m2 (z pewnymi wyjątkami).

Również nie będą mogli wykupić lokalu najemcy, którzy m.in. w okresie 5 lat przed kupnem otrzymywali dodatek mieszkaniowy, mieli obniżony czynsz z tytułu dochodów gospodarstwa domowego, mieli umorzone należności za zaległości czynszowe, otrzymywali zasiłek stały lub okresowy, mieli zaległości czynszowe, które przekraczały wysokość 6-miesięcznego czynszu lub zalegają z tytułu należności czynszowych i opłat.

Te formy “karania” lokatorów za to, że kiedyś mieli problemy są same w sobie niesprawiedliwością. Jednak nie dość tego, że sama Uchwała Rady Warszawy jest niesprawiedliwa, to dodatkowo otrzymujemy wiele sygnałów, że urzędnicy stosują ją niezgodnie z datą wejścia w życie przepisów! Komitet Obrony Lokatorów wielokrotnie otrzymywał informacje o tym, że lokatorom odmawiano wykupu w oparciu o przepisy które JESZCZE NIE WESZŁY W ŻYCIE!

W razie otrzymania niezgodnej z prawem odmowy, wystawionej przed 1 stycznia 2013 r., uzasadnionej nakładami remontowymi Miasta, faktem korzystania z dodatków mieszkaniowych, lub też istnienia kiedyś długów, należy złożyć w odpowiednim Urzędzie Gminy pismo o następującej treści:

4 komentarzy Co zrobić, gdy urzędnik odmawia wykupu mieszkania?

Co zrobić, gdy Gmina przyzna lokal socjalny nie nadający się do zamieszkania?

March 13, 2012 - 5:12 pm

kuchnia-socjalna
Gminy coraz częściej przyznają lokatorom lokale socjalne nie nadające się do zamieszkania. Dzieje się tak z powodu luki prawnej w Ustawie o ochronie praw lokatorów, która nie określa dokładnie wymogów wobec lokali socjalnych. Urzędnicy często twierdzą, że ogólne wymogi techniczne dotyczące budynków przeznaczonych do zamieszkania przez ludzi dotyczą tylko nowo budowanych budynków. Z tym poglądem nie można się jednak zgodzić.

W sytuacji, gdy Wydział Zasobów Lokalowych danej gminy przyzna Ci lokal socjalny nie nadający się do zamieszkania (np. z zawilgoconymi ścianami, bez łazienki, bez sprawnego ogrzewania, itp) należy niezwłocznie wystosować do urzędu, który dokonał wskazania, list odmawiający przyjęcia lokalu ze względów technicznych.

Poniżej, prezentujemy przykładowy list, który można wykorzystać.

14 komentarzy Co zrobić, gdy Gmina przyzna lokal socjalny nie nadający się do zamieszkania?

Właściciel odcinający dostęp do mediów może być ścigany karnie

February 8, 2012 - 9:37 pm

Nieuczciwi właściciele kamienic, próbujący się pozbyć lokatorów przez odcinanie dostępu do wody, gazu i energii elektrycznej, łamią przepisy prawa.

W przypadku stwierdzenia podobnych naruszeń ze strony właściciela budynku, koniecznie należy napisać doniesienie do Prokuratury, powołując się na Prawo Budowlane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, nakłada na właściciela budynku (Art. 61 ust. 1) obowiązek zaopatrzenia budynku w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, oraz do usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów. (Art. 5 ust. 2)

Art. 91a tej samej Ustawy stwierdza, że kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Pełen tekst Ustawy Prawo Budowlane.

Poniżej szablon doniesienia do Prokuratury na nielegalne działania właściciela:

6 komentarzy Właściciel odcinający dostęp do mediów może być ścigany karnie

Lokale gminne nie tylko dla rodzin

November 16, 2011 - 8:05 pm

Gmina nie może w uchwale postanowić, że mieszkania należące do jej zasobu będą wynajmowane tylko rodzinom

Rada gminy Obryte podjęła uchwałę określającą zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy mającą obowiązywać w lata 2011 – 2015. Uchwała trafiła w trybie nadzorczym do wojewody mazowieckiego, który zakwestionował legalność zawartych w niej postanowień. Uznał m.in. za rażąco naruszające przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów – postanowienia określające rodziny jako jedynego adresata uchwały.

– Powyższe unormowanie nie znajduje podstaw w ustawie, która stanowi wprost, że zadaniem gminy jest dążenie do zaspokojenia potrzeb lokalowych wszystkich mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego – uzasadniał wojewoda. – Ponadto zawarta w ustawie definicja gospodarstwa domowego odnosi się zarówno do gospodarstwa jednoosobowego, jak i do prowadzonego wspólnie z małżonkiem i innymi osobami.

W konsekwencji rada nie może ograniczać kręgu uprawnionych do wynajmowania od gminy lokali wyłącznie do rodzin. Rada gminy zdefiniowała ponadto w uchwale pojęcie „osób niemających zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych”.

Postanowienia uchwały podjęte bez upoważnienia ustawowego są nieważne

W ocenie organu nadzoru zdefiniowanie tego pojęcia w uchwale stanowi wykroczenie poza ramy delegacji ustawowej, przewidzianej w art. 21 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów.

Stanowisko to potwierdza orzecznictwo. Przykładowo wskazać można wyrok WSA we Wrocławiu z 21 grudnia 2006 r., który orzekł, że zakres upoważnienia mieszczącego się w tym przepisie nie daje podstaw do wyjaśnienia przez radę pojęcia „niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe” (IV SA/Wr 540/06). Wykraczanie przez radę poza zawarte w ustawie upoważnienie do wydania aktu prawnego jest niedopuszczalne.

Sygnatura akt: LEX-O.4131.3.1.20011.LP

Za: http://www.rp.pl/artykul/212825,740164-Nie-tylko-rodziny-maja-prawo-wynajac-mieszkanie-od-gminy.html

1 komentarz na temat Lokale gminne nie tylko dla rodzin

Gmina nie ma prawa skreślać z listy po odmowie przyjęcia trzech lokali

November 16, 2011 - 8:04 pm

Gmina nie miała prawa przyjąć, że oczekujący na mieszkanie ma tylko trzy lokale do wyboru – orzekł sąd

Rada miasta ustaliła zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Uchwała przewidywała m.in., że lokale będą przeznaczone dla mieszkańców o niskich dochodach, którzy nie posiadają innego lokalu. A dochód rodziny ubiegającej się o lokal powinien gwarantować możliwość płacenia czynszu.

Dodatkowo rada uchwaliła, że ubiegający się o najem mogą jedynie trzykrotnie odmówić przyjęcia lokalu, ale będzie to traktowane jako z rezygnacja z ubiegania się o mieszkanie z gminnego zasobu mieszkalnego i spowoduje skreślenie z listy osób oczekujących na takie mieszkanie.

Uchwałę zakwestionował prokurator rejonowy i wniósł skargę do sądu. Skrytykował zapisy, że miasto będzie wynajmować mieszkania jedynie osobom, które nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu. Zakwestionował wprowadzenie w uchwale nowej kategorii prawnej, czyli zdolności czynszowej osób ubiegających się o mieszkanie, a także – zapis mówiący o tym, że jeśli osoba oczekująca na mieszkanie trzy razy odmówi zawarcia umowy najmu to będzie to równoznaczne z tym, że rezygnuje z dalszego ubiegania się o mieszkanie z gminnego zasobu mieszkaniowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w wyroku z 2 czerwca 2011 r. (sygnatura akt: II SA/Go 239/11) uznał, że skarga jest zasadna.

Zgodnie ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy – przypomniał sąd w uzasadnieniu wyroku.

Mieszkańcem gminy jest każda osoba fizyczna mająca adres na terenie tej gminy. A zatem prawo do ubiegania się mieszkanie z gminnego zasobu ma każdy mieszkaniec gminy nie mający zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i mający niskie dochody. Ustawa nie wprowadza innych ograniczeń wyłączających możliwość zawarcia umowy najmu lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego – zwrócił uwagę WSA.

Natomiast wprowadzenie nowej kategorii prawnej w postaci – najogólniej rzecz ujmując – zdolności czynszowej osób (rodzin) ubiegających się o najem powoduje, że z prawa uzyskania najmu lokali gminnych będą mogły skorzystać osoby nienajuboższe, kosztem osób o najniższym dochodzie w rodzinie, z natury rzeczy nieposiadających zdolności zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.

Sąd uznał, że przewidziane w uchwale skreślenie z listy osób oczekujących na mieszkanie z gminnego zasobu mieszkaniowego na skutek trzykrotnej odmowy zawarcia umowy najmu jest niczym nieuzasadnionym pozbawieniem prawa do uzyskania lokalu najbardziej odpowiedniego. Zapis taki faktycznie wymusi na uprawnionym przyjęcie trzeciego spośród zaproponowanych przez gminę lokali.

Takiego władztwa nad obywatelem nie przyznaje gminie żaden z obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o ochronie praw lokatorów – stwierdził sąd.

Podstawa prawna:

– ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)

Za: http://www.rp.pl/artykul/673232.html

7 komentarzy Gmina nie ma prawa skreślać z listy po odmowie przyjęcia trzech lokali

Miasto nie może samowolnie zmienić wniosku przydział mieszkania – wyrok WSA

November 16, 2011 - 7:55 pm

Warszawianka wystąpiła do wydziału zasobów lokalowych w Warszawie o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Tymczasem miasto postanowiło przyznać jej lokal… socjalny. WSA uznał, że miasto nie może samowolnie zmienić wniosku mieszkanki

Miasto argumentowało, że kobieta ma niskie dochody i dlatego orzeczono o przyznaniu jej lokalu socjalnego. Osiągany przez nią dochód z 6 miesięcy przed rozpoznaniem wniosku kształtował się na “poziomie niedostatku”, a jest to podstawa do przyznania lokalu socjalnego, zgodnie z uchwałą miasta z 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Mazow. Nr 132, poz. 3937).

Kobieta wezwała miasto do zmiany decyzji, a następnie zaskarżyła jej dotyczącą uchwałę (z listopada 2009 r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W uzasadnieniu skargi wskazała, że jej wniosek dotyczył zawarcia umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego, a mimo tego organ umieścił ją na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu socjalnego. Miasto nie powinno zmieniać wniosku mieszkanki, nawet jeśli uznało, że ta nie kwalifikuje się do lokalu mieszkalnego, a spełnia warunki do lokalu socjalnego

WSA stwierdził przede wszystkim, że kobieta rzeczywiście występowała z wnioskiem dotyczącym zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, czyli na czas nieoznaczony. Tymczasem urzędnicy miejscy dowolnie rozpoznali wniosek przyznając lokal socjalny (gorszy, wynajmowany na czas oznaczony). Urzędnicy – za nią – bezpodstawnie określili przedmiot postępowania – orzekł sąd.

Organ administracji mając jasno sformułowane żądanie zawarcia umowy najmu lokalu nie może decydować za stronę o elementach stanu faktycznego i zadecydować za nią, z której podstawy prawnej rozpozna wniosek – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 7 października 2011 r.

Miasto nie powinno zmieniać żądania kobiety, nawet jeśli uznało, że ta nie kwalifikuje się do przyznania lokalu mieszkalnego, a spełnia warunki do uzyskania praw do lokalu socjalnego. Powinno za to sprawdzić czy spełnia lub nie warunki ubiegania się o wskazany przez nią typ lokalu.

Po rozpatrzeniu sprawy WSA uznał, że zaskarżona uchwała jest sprzeczna z prawem i nie podlega wykonaniu. Zaszła więc sytuacja – stwierdził sąd – o której mowa w przepisie art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Wobec upływu terminu przewidzianego w art. 94 ust. 1 u.s.g. sąd nie mógł stwierdzić jej nieważności, a uprawniony był jedynie orzec o niezgodności tej uchwały z prawem, stosownie do art. 94 ust. 2 u.s.g.

Konsekwencją orzeczenia niezgodności uchwały z prawem jest to, że akt ten traci moc wiążącą od dnia, w którym orzeczenie sądu stało się prawomocne. Akt taki wywiera jednak skutki prawne aż do daty pozbawienia go mocy. To znaczy, że osoby ewentualnie poszkodowane mogą dochodzić zadośćuczynienia.

Orzeczenie WSA w tej sprawie nie jest prawomocne.

Podstawa prawna:

– ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.),

– ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Za: http://www.rp.pl/artykul/749384.html

1 komentarz na temat Miasto nie może samowolnie zmienić wniosku przydział mieszkania - wyrok WSA

Czy osobom samowolnie zajmującym lokal przysługuje lokal socjalny w razie eksmisji?

September 16, 2011 - 9:40 am

Mieszkańcy, wobec których zostaje orzeczona eksmisja mają w pewnych warunkach prawo oczekiwać, że sąd orzekający o eksmisji przyzna im prawo do lokalu socjalnego. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży wtedy na lokalnej Gminie. W szczególności, sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec: kobiety w ciąży, małoletniego, niepełnosprawnego lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą, obłożnie chorych, emerytów i rencistów i osoby posiadającej status bezrobotnego.

Problem komplikuje się jednak, gdy sprawa dotyczy eksmisji osób, które nie miały nigdy umowy najmu do zajmowanego lokalu. Istnieje orzecznictwo Sądu Najwyższego, odmawiające takim mieszkańcom miana “lokatorów” i ochrony przed eksmisją na bruk osób wymienionych wyżej. Chodzi o uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2001 r. – III CZP 66/01, OSNC 2002/9 poz. 109, w której Sąd odpowiada na pytanie:

,,Czy przepisy art. 14 ust. 4, art. 15 i art. 35 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733) znajdują zastosowanie do osób, które nigdy nie były lokatorami w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy lokalu mieszkalnego, którego powództwo o opróżnienie lokalu dotyczy”?

Sąd Najwyższy odpowiedział, iż przepisy art. 14 i 15 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733) mają zastosowanie w sprawach o opróżnienie lokalu tylko przeciwko osobom, które były lokatorami w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, a więc były najemcami lokalu lub osobami używającymi lokalu na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności.

Na podstawie tego orzeczenia, sądy rejonowe mogą orzekać o braku uprawnienia do lokalu socjalnego dla osób, które samowolnie zajęły lokal, niezależnie od ich sytuacji materialnej. Eksmitowani znajdujący się w takiej sytuacji nie są jednak całkowicie bezbronni.

Pewne możliwości obrony daje im Art. 24 Ustawy o ochronie praw lokatorów, który stwierdza, iż prawo do lokalu socjalnego może przysługiwać nawet osobie samowolnie zajmującej lokal, jeśli przyznanie lokalu socjalnego byłoby w świetle zasad współżycia społecznego szczególnie usprawiedliwione. Ten pogląd znajduje potwierdzenie w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2003 r. – III CZP 41/03, OSNC z 2004 nr 7 poz. 105.

To orzeczenie Sądu Najwyższego może stanowić podstawę do odwołania od wyroku przed Sądem Rejonowym. Osoba odwołująca się od wyroku w pierwszej instancji będzie musiała przed sądem udowodnić, że eksmisja na bruk byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, co ma szanse powodzenia w sytuacji, gdy w rodzinie są małoletnie dzieci, lub osoby przewlekle chore, a utrzymujący rodzinę nie są w stanie osiągnąć wystarczających dochodów, by wynająć mieszkanie na wolnym rynku.

5 komentarzy Czy osobom samowolnie zajmującym lokal przysługuje lokal socjalny w razie eksmisji?

Brak lokalu tymczasowego nie wstrzyma już eksmisji

September 14, 2011 - 12:46 pm

Sprawcy przemocy w rodzinie nie będą mieli prawa do zastępczego lokalu od gminy. Gdy sąd zdecyduje, że muszą opuścić mieszkanie, komornik od razu przeprowadzi ich do noclegowni.

Dzisiaj senatorowie zajmą się zmianami w przepisach, które mają zmienić m.in. sytuację eksmitowanych lokatorów niemających prawa do mieszkania socjalnego. Takie osoby nie będą mogły już czekać latami na jakiekolwiek pomieszczenie tymczasowe od gminy.

Nowe prawo pozwoli im zajmować dotychczasową nieruchomość przez maksymalnie 6 miesięcy. Po tym czasie komornik przeniesie dłużników do noclegowni, gdzie będą przebywali do czasu wskazania pomieszczenia przez jednostkę samorządu.

Uchwalona przez Sejm 31 sierpnia 2011 roku nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów ogranicza także prawa tych osób, które mają zostać eksmitowane z powodu stosowania przemocy w rodzinie lub z powodu rażącego albo uporczywego wykraczania przeciwko porządkowi. Ci sprawcy nie będą mieli w ogóle prawa do zajmowania pomieszczenia tymczasowego. Komornik wyprowadzi ich do noclegowni zaraz po tym, jak tylko otrzyma wykonalny wyrok eksmisyjny.

Zmiana ma pomóc ofiarom przemocy. Obowiązujące przepisy powodują niejednokrotnie, że znęcający się nad rodziną mogą w dalszym ciągu z nią zamieszkiwać, mimo sądownie orzeczonego wyroku eksmisyjnego.

W sytuacji, gdy gmina nie jest w stanie od razu znaleźć pomieszczenia tymczasowego, jedynym sposobem na szybką wyprowadzkę oprawcy jest zapewnienie mu takiego miejsca przez pokrzywdzonego.
Na lokale zastępcze nie mogą liczyć także ci, którzy bezprawnie zajmowali puste mieszkania. Podobnie jak osoby, które korzystały z cudzego mieszkania na podstawie umowy o najem okazjonalny.
Pomieszczenia tymczasowe będą musieli od razu opuścić także ci, którym skończyły się okresowe umowy wynajmu.

Oprócz przyspieszenia procedur eksmisyjnych nowela zmienia zasady wynajmowania pomieszczeń tymczasowych. Po pierwsze gmina będzie miała wyraźny ustawowy obowiązek ich wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy. Po drugie takie nieruchomości nie będą mogły być (tak jak dotychczas) wynajmowane na czas nieokreślony. Umowy będą zawierane tylko na czas oznaczony, nie dłuższy niż sześć miesięcy.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Skomentuj Brak lokalu tymczasowego nie wstrzyma już eksmisji

Szablon odwołania od wyroku eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego

June 21, 2011 - 2:38 pm

Podczas sprawy sądowej o eksmisję lokatorów z lokalu komunalnego, Sąd Cywilny może wydać nakaz opróżnienia, opuszczenia i wydania Miastu st. Warszawa dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego. Ważnym aspektem takiego wyroku jest przyznanie (lub nie) prawa do lokalu socjalnego eksmitowanym lokatorom. Odmowa przyznania lokalu socjalnego może w tej sytuacji równać się tzw. “eksmisji na bruk”. Sytuację pogarsza fakt, że Miasto Stołeczne Warszawa często występuje na takich sprawach jako interwenient uboczny, nakłaniając Sąd do odmowy przyznania lokalu socjalnego.

Jednak według Ustawy o ochronie praw lokatorów, Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec kobiety w ciąży, małoletniego, niepełnosprawnego, lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą, obłożnie chorych, emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, oraz osoby posiadającej status bezrobotnego.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku.

Orzeczenie o uprawnieniu do lokalu socjalnego ma jeszcze tę zaletę, że z reguły opóźnia eksmisję do czasu przyznania przez Gminę lokalu socjalnego (jeśli tak postanowi Sąd). Ponieważ Gmina niechętnie przyznaje lokale socjalne, może to znacznie wydłużyć czas w którym lokatorzy będą mogli nadal mieszkać w dotychczasowym lokalu.

Komitet Obrony Lokatorów coraz częściej dowiaduje się jednak o wyrokach sądów pierwszej instancji, które odmawiają prawa do lokalu socjalnego osobom uprawnionym. Gdy zaistnieje taka sytuacja, należy odwołać się od takiego wyroku do Sądu Okręgowego, korzystając z szablonu, który publikujemy poniżej.

5 komentarzy Szablon odwołania od wyroku eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego

Top