English | Deutsch
Zdjęcie pochodzi z blogu warszawa78.blox.pl

Dokumenty

Dalszy ciąg walki o obniżenie “stawki odtworzeniowej”

September 23, 2012 - 12:29 am

Komitet Obrony Lokatorów stara się doprowadzić do obniżenia tzw. “stawki odtworzeniowej” ustalanej przez Wojewodę, która ma wpływ na wysokość czynszów opłacanych przez lokatorów bez umów najmu (odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu), oraz na czynsz stosowany przez właścicieli kamienic reprywatyzowanych.

Pismo w tej sprawie zostało wysłane do Wojewody Mazowieckiego w marcu b.r. Pisaliśmy o tym tutaj.

W odpowiedzi na pismo KOL, Wojewoda Mazowiecki wysłał nam swoją odpowiedź, którą przedstawiamy poniżej:

Ponieważ Komitet nie był usatysfakcjonowany odpowiedzią, wystosowaliśmy kolejne pismo, podtrzymujące stanowisko, iż stawka odtworzeniowa nie powinna być wyższa niż  7,77 zł/m². Poniżej treść dokumentu:

Odpowiedź

1 komentarz na temat Dalszy ciąg walki o obniżenie "stawki odtworzeniowej"

Pisma opóźniające bezprawne przekazywanie kamienic

June 14, 2012 - 2:19 am

Poprzednio opisywaliśmy już, jak zwrócić się do Wydziału Spraw Dekretowych, by ustalić, czy budynek w którym mieszkamy jest objęty roszczeniami i na jakim etapie znajduje się postępowanie zwrotowe. Stosowny szablon dokumentu można pobrać tutaj.

Warto również dowiedzieć się, czy budynek był objęty tzw. “Umowami indemnizacyjnymi”. Ta trudna do wymówienia nazwa oznacza tyle samo, co “umowa o odszkodowanie”. W latach 1948 – 1971 PRL zawarła z 12 krajami (m.in. USA, Wielką Brytanią, Szwajcarią, Francją, Danią, Austrią, Grecją) specjalne układy indemnizacyjne (m.in. by nie ponosić sankcji gospodarczych za znacjonalizowane mienie). Na ich podstawie rząd polski przekazał tym krajom fundusze na uregulowanie roszczeń obywateli.

USA wypłacono w ciągu 20 lat 40 mln dolarów (ostatnia rata w 1981 r.), Szwajcarii – 52,2 mln franków szwajcarskich, Szwecji – 116 mln koron szwedzkich, Austrii – 71,5 mln szylingów austriackich, Kanadzie – 1 mld 225 mln dolarów kanadyjskich. Wyjątek stanowi porozumienie z Francją, której 65 mln dolarów amerykańskich wypłacano latami w formie węgla.

Choć w PRL za wiele znacjonalizowanych lub zniszczonych w wojnie majątków wypłacono liczne rekompensaty, właściciele tych samych nieruchomości wciąż starają się o odzyskanie ich w naturze.

Szablon zapytania do Ministerstwa Finansów publikujemy tutaj:

Odpowiedzi z Ministerstwa Finansów z reguły zawierają informację, że brak danych na temat objęcia danej nieruchomości umowami indemnizacyjnymi. W przypadku otrzymania takiego listu, oraz w przypadku gdy z Wydziału Spraw Dekretowych otrzymamy informację, że planowany jest zwrot nieruchomości, należy wysłać do Burmistrza Dzielnicy list o następującej treści:

Wysłanie tych pism ma głównie na celu stworzenie dokumentacji łamania prawa przez Zarządy Dzielnic podczas przekazywania nieruchomości spadkobiercom, którzy już zostali zaspokojeni na mocy porozumień odszkodowawczych. Może się to okazać przydatne podczas dalszej walki sądowej. Nie jest to jednak gwarancją, że nasz budynek nie zostanie bezprawnie przekazany prywatnym właścicielom, gdyż taka jest obecnie polityka władz.

1 komentarz na temat Pisma opóźniające bezprawne przekazywanie kamienic

Uzasadnienie wyroku uniewinniającego KOL

June 6, 2012 - 4:03 pm

W dniu 25 kwietnia b.r., przed sądem rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ wydany został wyrok w sprawie zorganizowania niezarejestrowanej demonstracji upamiętniającej śmierć Jolanty Brzeskiej. Sąd uniewinnił oskarżonych z Komitetu Obrony Lokatorów.

Sąd w swoim uzasadnieniu wyroku napisał m.in.:

“W przekonaniu sądu zachowanie obwinionych nie nosi cech społecznej szkodliwości […] Wymóg zgłoszenia z odpowiednim wyprzedzeniem ma na celu możliwość zapewnienia przez odpowiednie organy porządku i bezpieczeństwa dla uczestników zgromadzenia i osób postronnych. Nie należy tego wiązać z zapewnieniem komfortu pracy, w tym wypadku urzędników Urzędu Dzielnicy Praga Północ. […] Działania w obronie lokatorów niewątpliwie powiązane były z okolicznością tragicznej śmierci Jolanty Brzeskiej. Niewątpliwie też jej śmierć łączono z polityką mieszkaniową władz dzielnicy, ale też miasta, a Jolantę Brzeską uważano za ofiarę tej polityki. Działania urzędników uznawano za dalece nieprawidłowe. Według subiektywnych, w ocenie sądu usprawiedliwionych i uzasadnionych, przekonań obwinionych, jak również pozostałych uczestników zgromadzenia, działania te były zagrożeniem dla uzasadnionych potrzeb mieszkaniowych lokatorów. W tych okolicznościach fakt odbycia zgromadzenia i jego przebieg należy uznać za neutralny dla osób postronnych, nie dotkniętych i nie zdanych na politykę mieszkaniową miasta. Natomiast społecznie pożyteczny i pożądany dla części społeczności, której ta polityka dotyczy.

Poniżej, pełen tekst uzasadnienia wyroku:

1 komentarz na temat Uzasadnienie wyroku uniewinniającego KOL

Prezydent Warszawy ma nowy plan pogrążenia dłużników

May 24, 2012 - 2:44 pm

W dniu 16 kwietnia b.r., Prezydent Warszawy wydała zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu windykacji należności z tytułu opłat za lokale komunalne i użytkowe.

Zarządzenie wprowadza bardzo restrykcyjny sposób egzekwowania należności i nakłada na urzędników Zakładów Gospodarowania Nieruchomościami obowiązek podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do wypowiedzenia umów najmu dłużnikom, którzy są w zwłoce z zapłatą za trzy okresy płatności. Wszelka pomoc Gminy będzie dostępna tylko osobom, które zalegają z czynszem krócej niż trzy miesiące.

Dodatkowo, aby ściągnąć od dłużników możliwie najwięcej pieniędzy, wprowadzono zapis, iż wszystkie spłaty zadłużenia muszą być najpierw zaliczone na odsetki, a dopiero potem na należność główną. W ten sposób, utrudni się najuboższym wyjście z długów – wszystko po to, by jak najszybciej pozbawić ich lokali.

Poniżej, pełen tekst zarządzenia przekazanego do realizacji Dzielnicom.

1 komentarz na temat Prezydent Warszawy ma nowy plan pogrążenia dłużników

KOL wnosi o obniżenie tzw. “stawki odtworzeniowej”

March 22, 2012 - 2:19 pm

W dniu dzisiejszym, Komitet Obrony Lokatorów przesłał na ręce Wojewody Mazowieckiego pismo, domagające się korekty nieprawidłowej wysokości tzw. “stawki odtworzeniowej”, która wpływa na wysokość czynszów opłacanych przez lokatorów bez umów najmu (odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu), oraz na czynsz stosowany przez właścicieli kamienic reprywatyzowanych.

Przyjęta obecnie na terenie Warszawy stawka 14,77 zł/1m² p. u. jest obliczona od ceny „deweloperskiej” – 5 900 zł/1m² p. u. , jest dwukrotnie wyższa od dopuszczalnej.

Komitet Obrony Lokatorów wnosi o zaktualizowanie obowiązującej stawki odtworzeniowej i obniżenia jej do właściwego poziomu, zgodnie z obowiązującymi przepisami do wartości 7,77 zł/m².

Poniżej, treść listu wysłanego dziś do Wojewody Mazowieckiego.

1 komentarz na temat KOL wnosi o obniżenie tzw. "stawki odtworzeniowej"

Komitet Obrony Lokatorów podpisał się pod apelem o veto w sprawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej

September 21, 2011 - 3:05 pm

Komitet Obrony Lokatorów podpisał się pod listem do Prezydenta RP apelującym o veto lub skierowanie nowelizacji Ustawy o dostępie do informacji publicznej do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej przed jej podpisaniem. Sprawa jest niezwykle istotna dla organizacji lokatorskich. Jak pisze Robert Andrzejewski na stronie stowarzyszenia Hoża 27a:

“Urzędy samorządowe jak i państwowe z automatu na pierwsze zapytanie o udostępnienie informacji publicznej, odpowiadają odmownie co zmusza NAS obywateli do zwrócenia się do prawników, którzy piszą odwołania, po których dostajemy dostęp do informacji publiczne lub nie. Stare jest jak świat, że rządzący jak i urzędnicy każdego szczebla nie chcą być kontrolowani przez obywateli.”

Pismo zostało złożone wczoraj o godz. 16:16 w kancelarii Prezydenta RP. Poniżej tekst listu.

1 komentarz na temat Komitet Obrony Lokatorów podpisał się pod apelem o veto w sprawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej

Szablon odwołania od wyroku eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego

June 21, 2011 - 2:38 pm

Podczas sprawy sądowej o eksmisję lokatorów z lokalu komunalnego, Sąd Cywilny może wydać nakaz opróżnienia, opuszczenia i wydania Miastu st. Warszawa dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego. Ważnym aspektem takiego wyroku jest przyznanie (lub nie) prawa do lokalu socjalnego eksmitowanym lokatorom. Odmowa przyznania lokalu socjalnego może w tej sytuacji równać się tzw. “eksmisji na bruk”. Sytuację pogarsza fakt, że Miasto Stołeczne Warszawa często występuje na takich sprawach jako interwenient uboczny, nakłaniając Sąd do odmowy przyznania lokalu socjalnego.

Jednak według Ustawy o ochronie praw lokatorów, Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec kobiety w ciąży, małoletniego, niepełnosprawnego, lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą, obłożnie chorych, emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, oraz osoby posiadającej status bezrobotnego.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku.

Orzeczenie o uprawnieniu do lokalu socjalnego ma jeszcze tę zaletę, że z reguły opóźnia eksmisję do czasu przyznania przez Gminę lokalu socjalnego (jeśli tak postanowi Sąd). Ponieważ Gmina niechętnie przyznaje lokale socjalne, może to znacznie wydłużyć czas w którym lokatorzy będą mogli nadal mieszkać w dotychczasowym lokalu.

Komitet Obrony Lokatorów coraz częściej dowiaduje się jednak o wyrokach sądów pierwszej instancji, które odmawiają prawa do lokalu socjalnego osobom uprawnionym. Gdy zaistnieje taka sytuacja, należy odwołać się od takiego wyroku do Sądu Okręgowego, korzystając z szablonu, który publikujemy poniżej.

5 komentarzy Szablon odwołania od wyroku eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego

Interpelacja w sprawie nowelizacji Ustawy o ochronie praw lokatorów

April 24, 2011 - 10:52 am

Poseł na Sejm RP, Artur Górski, wystosował do Ministra Infrastruktury, Cezarego Grabarczyka, interpelację w sprawie projektu nowelizacji Ustawy o ochronie praw lokatorów.

Interpelacja została oparta na analizie Komitetu Obrony Lokatorów, który stwierdził, iż proponowane przez rząd zmiany prawne nie tylko nie rozwiążą problemów mieszkaniowych trapiących lokatorów, ale przyczynią się do znacznego pogorszenia i tak już tragicznego położenia ludzi ubogich.

Poniżej pełen tekst interpelacji:

1 komentarz na temat Interpelacja w sprawie nowelizacji Ustawy o ochronie praw lokatorów

Komitet Obrony Lokatorów otrzymał odpowiedź na postulaty lokatorskie

January 6, 2011 - 10:22 pm

W październiku ub. r., działacze organizacji lokatorskich wtargnęli do biura Prezydent Miasta, Hanny Gronkiewicz-Waltz, domagając się realizacji postulatów lokatorskich. Pani Gronkiewicz-Waltz nie było w biurze, ale obecny był wiceprezydent Warszawy, pan Andrzej Jakubiak.

Podczas spotkania, władzom miasta została wręczona lista postulatów, dostępna poniżej:

W dniu 20 grudnia 2010 r., pan Jakubiak wysłał odpowiedź zaadresowaną do Komitetu Obrony Lokatorów, którą udostępniamy tutaj:

Jak można się spodziewać, urzędnik bardziej próbuje uzasadnić istniejącą politykę lokalową miasta, zamiast szukać rozwiązań problemów. Niektóre wymienione przez niego rozwiązania, jak chociażby udostępnienie przez Władze Miasta listy nieruchomości objętych roszczeniami, są wynikiem długotrwałej kampanii nacisku organizacji lokatorskich, a nie inicjatywą władz.

4 komentarzy Komitet Obrony Lokatorów otrzymał odpowiedź na postulaty lokatorskie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące reklam wielkoformatowych

July 12, 2010 - 9:57 am

Lokatorzy walczący z siatkami reklamowymi zasłaniającymi dostęp do światła i świeżego powietrza mogą powoływać się na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.11.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Według rozporządzenia, na budynku mieszkalnym wielorodzinnym mogą być instalowane urządzenia i nośniki reklamowe oraz inne urządzenia niezwiązane z użytkowaniem budynku lub mieszkania, o ile nie ograniczają oświetlenia dziennego mieszkania. Wyjątkiem jest wykonywanie robót budowlanych dotyczących elewacji tego budynku.

Poniżej, tekst rozporządzenia.

Skomentuj Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące reklam wielkoformatowych

Top